Висторонський Владислав Григорович

1. Завідуючий науково-методичним центром :

1.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю НМЦ. Розробляє мету і завдання його діяльності на відповідний період, визначає основні проблеми й напрямки роботи, здійснює планування, погоджує і затверджує його в установленому порядку; затверджує структуру НМЦ, посадові інструкції, функціональні обов'язки і ступінь відповідальності працівників за їх виконання; організовує і керує діяльністю начальників підрозділів НМЦ, методистів, активу НМЦ, є головою науково-методичної ради НМЦ, несе персональну відповідальність за результати роботи. Представляє інтереси НМЦ у відносинах з управлінням освіти і науки, Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів, юридичними і фізичними особами. Вносить пропозиції начальнику управління освіти і науки стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників. Видає в межах своєї компетенції накази та забезпечує контроль за їх виконанням. Приймає на роботу і звільняє з роботи працівників науково – методичного центру за погодженням з начальником управління освіти інауки. Розпоряджається майном і коштами НМЦ, виконує кошторис, укладає договори тощо. Заохочує працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення. Звітує перед начальником управління освіти і науки і Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів про результати діяльності НМЦ.

З Д І Й С Н Ю Є :

1.2. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами.

1.3. Організацію пошукових досліджень у галузі розробки та впровадження методики технологій навчання і виховання, удосконалення форм і методів роботи з педагогічними і керівними кадрами освіти і організацію експериментальних творчих груп.

1.4. Організацію та керівництво експериментальною роботою закладів освіти та вчителів щодо впровадження інноваційних психолого-педагогічних ідей, методів та технологій навчання.

1.5. Патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги.

1.6. Виявлення, апробацію та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, освітніх технологій і досягнень науки, залучення закладів освіти до дослідно-експериментальної діяльності.

1.7. Координацію методичної діяльності з КОІПОПК, науково-дослідними установами.

1.8. Встановлення творчих зв’язків з вищими навчальними закладами, із закладами освіти інших регіонів області та країни з метою обміну досвідом та модернізації змісту науково-методичної роботи.

1.9. Навчально-методичне консультування та координацію діяльності методичних кабінетів закладів освіти міста.

1.10. Проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань.

1.11. Проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації.

1.12. Підготовку і видання навчально-методичних матеріалів, методичних рекомендацій, листів, описів перспективного досвіду.

1.13. Залучення кращих учителів міста до конкурсів професійної майстерності, науково-дослідної та науково-методичної роботи в місті.

1.14. Організацію дослідно - експериментальної та інноваційної діяльності управління освіти і науки з проблеми “Експертиза інноваційної діяльності”.

1.15. Рецензування та редагування методичних розробок, навчальних та методичних посібників, розроблених керівними та педагогічними працівниками закладів освіти з питань організації науково-методичної, навчальної діяльності, профільності освіти, управління освітніми, інноваційними процесами та дослідно-експериментальною діяльністю в закладах освіти.

1.16. Загальне керівництво заходами з атестації педагогічних працівників міста.

1.17. Навчально-методичне консультування керівних кадрів з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічної науки, вчителів іноземної мови.

1.18. Організацію і науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників науково-методичних установ і керівних кадрів закладів освіти міста.

1.19. Проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників.

1.20. Висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в місті.

1.21. Експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх стандартів з іноземної мови.

1.22. Вивчення стану та результатів викладання іноземної мови, організації навчально-виховного процесу та методичної роботи в закладах освіти.

1.23. Консультування вчителів з питань модернізації змісту, методів та форм викладання іноземних мов; з питань розробки альтернативних програм з предмету, роботи за альтернативними та експериментальними підручниками та посібниками.

1.24. Координацію науково-методичної роботи в закладах інноваційного типу.

1.25. Формування власної системи та стилю керівництва науково- методичною роботою в закладах освіти міста. 1.26. Надає методичну допомогу методкабінетам CЗОШ №№ , 9, 13, гімназії № 1, 2, колегіуму.
Comments