НМЦ‎ > ‎

ПідрозділиНавчально-методичний відділ, який забезпечує умови для підвищення ква­ліфікації і рівня методичної майстерності педагогічних і керівних кад­рів, розробляє й організовує систему підтримки та стимулювання праці пе­­дагогів, здійснює моніторинг процесу підвищення кваліфікації й ме­то­ди­ч­ного рівня педагогічних і керівних кадрів та якості освітніх послуг.

Відділ інноваційної діяльності, який забезпечує підтримку інновацій і до­­слідно-експериментальної роботи в освітніх установах, експертизу про­грам, посібників, педагогічного досвіду в системі освіти міста.

Центр освітніх інформаційних технологій є виконавським органом, а також інформаційним центром щодо впровадження нових інформаційних технологій в освітні й управлінські процеси закладів освіти міста. Його завдання - формування, забезпечення функціонування і розвитку інфраструктури інформатизації освіти на відповідній території, проведення сумісних із закладами освіти міста дослідницьких і проектних робіт щодо інформатизації освітнього середовища, надання інформаційних, аналітичних, консалтингових послуг щодо поширення передового досвіду в регіоні у сфері інформатизації освіти.


Центр забезпечення закладів освіти навчально-методичними посіб­ни­ка­ми та сучасними засобами навчання, який відповідає за перед­плату пе­ріо­ди­чних педагогічних видань бібліотек закладів освіти та НМЦ, забезпечує за­клади освіти навчально-методичними та психолого-педагогічними по­сі­б­­никами, науковою, навчальною й художньою літературою, сучасними за­собами навчання.

Центри дистанційного навчання забезпечують широкий доступ педагогів та учнів до освітніх ресурсів на основі використання сучасних інформаційних технологій і теле­комуніка­ційних мереж, створення умов для безперервного й до­даткового навчання педагогів міста Білої Церкви. Діяльність цент­рів спрямована на формування міської системи дис­тан­ційної освіти, створення її Веб-сере­довища, дистанційне на­вчання контингенту, надання допо­моги та консультування з питань на­­вчально-методичного забез­печення якості дистанційного навчання в місті, співпрацю з науково-ме­то­дичними установами, навчальни­ми закладами, державними та громадськими організаціями щодо розвитку дистанційної форми навчання.