Методрекомендації щодо проведення педконференції з теми «Реалізація Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти як запорука становлення успішного гро­ма­дянина України» 30 жовтня 2013 року

опубліковано 25 жовт. 2013 р., 13:46 Antonina Bukach   [ оновлено 25 жовт. 2013 р., 13:47 ]

Методичні рекомендації

щодо проведення педагогічної конференції в закладах освіти Білої Церкви

 з теми «Реалізація Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти як запорука становлення успішного гро­ма­дянина України»

30 жовтня 2013 року

 

Високий динамізм розвитку науки й освіти, стрімке оновлення системи знань на перший план висувають нові завдання щодо перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації освіти на особистість школяра, запровадження ін­но­ваційних технологій навчання, які забезпечуватимуть високу якість під­готовки учнів. Неперервна освіта поряд із необхідністю адаптації до змін у про­фесійній діяльності повинна перетворитися в процес неперервного розвитку особистості, її знань і компетентностей, а також спроможності робити судження і діяти в нових умовах. Це забезпечується реалізацією Дер­жавних стандартів базової і повної загальної середньої освіти.

Головним завданням навчально-виховного процесу в навчальних за­кладах у 2013/2014 н.р. повинно стати виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в сучасному середовищі, вносити вклад у піднесення конкурентноздатності країни в європейському і світовому просторі.

Педагогічна конференція повинна визначити стратегічні пріоритети роз­витку освіти міста, шляхи їх реалізації, скерувати педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, області, міста на засадах європейських вимірів якості освіти.

Концептуальні пріоритети педагогічної конференції

1.              Пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку освіти.

2.              Формування особистісно орієнтованого педагогічного середовища на засадах узаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу.

3.              Забезпечення в загальноосвітньому навчальному закладі сприятливих умов для повноцінного розвитку кожного вихованця відповідно до його здібностей, інтересів, потреб, психофізичних особливостей.

4.              Педагогічні компетенції як засіб розвитку педагогічної майстерності.

5.              Акмеологія та підвищення якості освіти.

6.              Можливості он-лайн та оф-лайн формату підвищення фахової компетентності та методичної культури педагога.

7.              Особливості формування науково-методичного освітнього простору регіону.

8.              Дистанційне навчання в системі неперервної освіти: стан, проблеми, перспективи.

9.              Науково-методична робота як засіб формування професійної позиції вчителя.

10.          Методичний супровід науково-дослідної, експериментальної роботи педагогічних працівників.

11.          Управління процесами моніторингу якості освіти в умовах реформування освітньої галузі регіону.

12.          Компетентнісний підхід – переорієнтація з процесу на результат.

13.          Удосконалення науково-методичного супроводу педагогічних працівників в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти.

14.          Науково-методичні проблеми оновлення змісту навчальних предметів в умовах упровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

15.          Організаційно-педагогічна діяльність адміністрації закладу освіти щодо реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

16.          Організація науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в умовах упровадження нових Державних стандартів.

17.          Самоосвіта – складова удосконалення професійної компетентності. Перспективні напрями і форми організації профільного навчання з дотриманням Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання у старшій школі.

18.          Профільне навчання як домінанта діяльності сучасного навчального закладу.

19.           Сучасні освітні технології, методики, інтерактивні форми роботи в профільній школі.

20.            Використання портфоліо в допрофільній підготовці та профільному навчанні.

21.           Удосконалення інструментарію моніторингу якості допрофільної підготовки та профільного навчання щодо проектування освітнього середовища сучасної школи.

22. Упровадження нових форм партнерства з батьками і територіальною громадою як освітнього засобу у профорієнтаційній роботі.

23. Особливості профорієнтаційної роботи в умовах профільного навчання.

24.          Особливості організації навчально-виховного процесу першокласників за новими програмами та підручниками.

25.          Психолого-педагогічні умови використання інноваційних технологій в процесі викладання навчальних предметів у 2 класі.

26.          Навчально-методичні комплекси для вчителів, які забезпечать викладання предметів у 2 класі за новим Державним стандартом початкової загальної освіти та програмами.

27.          Особливості реалізації освітніх галузей «Мистецтво», «Технології» Державного стандарту початкової загальної освіти.

28.           Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів у процесі вивчення інтегрованого курсу «Основи здоров'я».

29.          Майстер-класи «Особливості викладання предмета «Сходинки до інформатики».

30.          Організація діагностичної діяльності у напрямку комплексного вивчення соціально-психологічної готовності дитини дошкільного віку до навчання у школі.

31.          Специфіка навчання іноземної мови молодших школярів.

32.          Формування основних груп компетенцій молодших школярів на уроках іноземної мови.

33.          Розвиток творчих здібностей молодших школярів при вивченні іноземної мови.

34.          Основні професійні поняття Державного стандарту.

35.          Формування особистісно орієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів.

36.          Завдання освітньої галузі «Мови та література» в основній та старшій школі.

37.          Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня.

38.          Наскрізні змістовні лінії мовного компонента освітньої галузі «Мови і літератури» - мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.       Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. – 2001. – №1. – с.25

2.       Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf

3.       Боднар О. Формування методичного менеджменту в Україні // Методист. -2012. - № 1. – С. 3 – 16.

4.       Бойченко Т. Рівні інновацій у післядипломній педагогічній освіті / Т.Бойченко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 24 – 26.

5.       Лисюк Н., Оніщенко І. Відчути вітер змін… організаційно-методичні засади підготовки вчителя до впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. // Управління освітою – 2012. – № 14. – С. 23 – 26.

6.       Гаврилюк Р. Інноваційний розвиток національної освіти / Р.Гаврилюк // Педагогічна газета. – 2011. – № 2. – С. 5.

7.       Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти. Тематична збірка праць. Рівне: ПП Лапсюк. –  2012. – 508 с.

8.       Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садком –2013.

9.       Калашнікова С. Компетентнісно-орієнтований підхід в освіті // Директор школи. – 2012. – № 3. – С. 4 – 10.

10.   Компетентнісний підхід у сучасній післядипломній освіті // Післядиплопломна освіти в Україні. – 2011. – № 1. – С. 53 – 58.

11.   Майстер-клас в системі методичної роботи з педагогічними кадрами / А.І.Постельняк. Кіровоград. - Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2007. 93 с.

12.   Опорна школа: [методичний посібник] / А.І. Постельняк. – Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2010. – 76 с.

13.   Творчі групи в системі методичної роботи: [методичний посібник] /Уклад.: Половенко О.В. – Кіровоград: КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2008. – 74 с.

14.   Навчання досвідом, або «Технопарк – 2012». Науково-методичний супровід підготовки вчителя до роботи за оновленим державним стандартом початкової загальної освіти // Управління освітою. – 2012. – № 24. – С. 19 – 33.

15.   Половенко О.В. Модель науково-методичного забезпечення якості освіти // Методист (Шк.світ).– 2012. – № 2. – С. 62 – 71.

16.   Половенко О.В., Постельняк А.І. Аналітична діяльність методиста Методист. –2012. – № 18. – С. 18 – 30.

17.   Аніскіна Н. Управління змінами вимагає нових стратегій // Управління освітою. –2012. – № 19. – С. 11 – 14.

18.   Фестиваль педагогічних ідей  «Інновації – освіті Донеччини ХХІ століття» // Управління освітою. –2012. – № 24. – С. 21 – 26.

Comments