Інноваційна та міжнародна освітня діяльність

Основні завдання дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності закладів освіти міста:
  • пошук, розробка й упровадження в практику освітніх установ сучасних інформаційних технологій в управлінні й організації навчально-виховного процесу; 
  • експериментальна перевірка регіональних освітніх програм і навчальних планів різного типу і профілю, шкільного компоненту змісту освіти; 
  • розробка моделей гнучкої адаптивної організації освіти з рівневою профільною, індивідуальною диференціацією і варіативної освіти в умовах масової загальноосвітньої школи, а також в закладах компенсуючого навчання; 
  • пошук нових форм і змісту неперервного професійного удосконалення і самоосвіти педагогів; 
  • проектування і відпрацювання нових моделей управління освітніми установами. 

В управлінні дослідно-експериментальною роботою та інноваційною дія­ль­ніс­тю прослід­ко­ву­ються такі тенденції:
  1. Зростання кількості напрямів дослідно-експериментальної роботи, закладів осві­ти, пе­да­­­го­гіч­них пра­цівників, охоплених навчально-виховним про­цесом з використа­н­ням сучасних освіт­ніх тех­нологій і засобів навчання. 
  2. Результативність поетапного формування готовності керівників та педа­го­гіч­них пра­ців­­­ни­ків навчальних закла­дів до реалі­зації до­слід­но-експери­мен­таль­ної роботи й інно­ва­цій­ної діяльності. 
  3. Зростання кількості суб'єктів дослідно-експериментальної роботи й іннова­цій­ної дія­ль­ності. 
  4. Реалізація дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності забезпе­чує по­зи­ти­­вні які­с­­ні зміни в роботі навчальних закладів, професій­ному роз­витку методичних, уп­рав­лін­ських і пе­дагогічних кадрів міста.