Інноваційна та міжнародна освітня діяльність

Інноваційна діяльність закладу освіти — характерна ознака сучасної освіти та освіти майбутнього. Ця необхідність замовлена часом, конституційними вимогами, тенденціями розвитку освіти щодо забезпечення дитини освітнім рівнем відповідно до її індивідуальних потреб та здібностей. Постійні нововведення в освітньому процесі є тією нагальною потребою, без задоволення якої ці зміни втратять взаємозв'язок з життям. Тільки інноваційна за своєю сутністю освіта може виховати людину, яка живе за сучасними законами глобалізації. 
Innovative activity of educational establishment is a characteristic feature of modern education and education of the future. This necessity is ordered by time, constitutional requirements, and trends of education development to ensure the child's educational level in accordance with its individual needs and abilities. Constant innovations in the educational process are an urgent need, without which these changes will lose their relationship with life. Only innovative, by its very nature, education can educate a person who lives according to modern laws of globalization.
Основні завдання дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності закладів освіти міста:
  • пошук, розробка й упровадження в практику освітніх установ сучасних інформаційних технологій в управлінні й організації навчально-виховного процесу; 
  • експериментальна перевірка регіональних освітніх програм і навчальних планів різного типу і профілю, шкільного компоненту змісту освіти; 
  • розробка моделей гнучкої адаптивної організації освіти з рівневою профільною, індивідуальною диференціацією і варіативної освіти в умовах масової загальноосвітньої школи, а також в закладах компенсуючого навчання; 
  • пошук нових форм і змісту неперервного професійного удосконалення і самоосвіти педагогів; 
  • проектування і відпрацювання нових моделей управління освітніми установами. 

В управлінні дослідно-експериментальною роботою та інноваційною дія­ль­ніс­тю прослід­ко­ву­ються такі тенденції:
  1. Зростання кількості напрямів дослідно-експериментальної роботи, закладів осві­ти, пе­да­­­го­гіч­них пра­цівників, охоплених навчально-виховним про­цесом з використа­н­ням сучасних освіт­ніх тех­нологій і засобів навчання. 
  2. Результативність поетапного формування готовності керівників та педа­го­гіч­них пра­ців­­­ни­ків навчальних закла­дів до реалі­зації до­слід­но-експери­мен­таль­ної роботи й інно­ва­цій­ної діяльності. 
  3. Зростання кількості суб'єктів дослідно-експериментальної роботи й іннова­цій­ної дія­ль­ності. 
  4. Реалізація дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності забезпе­чує по­зи­ти­­вні які­с­­ні зміни в роботі навчальних закладів, професій­ному роз­витку методичних, уп­рав­лін­ських і пе­дагогічних кадрів міста.   
Підсторінки (2): Виставки Карта інновацій
Comments